Degrees


Doctorates Hablilitations Title of Professor

 Data:June 30, 2020
 Osoba:mgr Agnieszka Puchalska
 Temat :Teoretyczne badania adsorpcji benzenu i dichlorobenzenu oraz uporządkowanego wzrostu struktur powierzchniowych tworzonych przez atomy Ba na podłożu Ge(001)
 Promotor:prof. dr hab. Leszek Jurczyszyn, prof. dr hab. Marian Radny


 Data:June 9, 2020
 Osoba:mgr Sylwia Owczarek
 Temat :Badanie wzrostu ołowiu i indu na powierzchni Si rekonstruowanej indem lub ołowiem
 Promotor:dr hab. Leszek Markowski, prof. UWr


 Data:Jan. 14, 2020
 Osoba:mgr Bartosz Mądry
 Temat :Badanie adsorpcji siarczanów, miedzi i porfiryn na powierzchni Au(111)
 Promotor:prof. dr hab. Marek Nowicki


 Data:Oct. 26, 2018
 Osoba:mgr Justyna Pers
 Temat :Fizykochemiczne własności warstw adsorpcyjnych Ni i Pd na powierzchni GaN(0001)
 Promotor:prof. dr hab. Antoni Ciszewski, dr Miłosz Grodzicki


 Data:May 15, 2018
 Osoba:mgr Agata Sabik
 Temat :Cienkie warstwy ftalocyjanin na powierzchni srebra (100)
 Promotor:dr hab. Grażyna Antczak, prof. UWr


 Data:Dec. 12, 2017
 Osoba:mgr Rafał Topolnicki
 Temat :Teoretyczny opis adsorpcji i koadsorpcji Sn i Pb na Ru(0001)
 Promotor:dr hab. Robert Kucharczyk, prof. UWr


 Data:Oct. 24, 2017
 Osoba:mgr Katarzyna Lament
 Temat :Wzrost i właściwości ultracienkich warstw PTCDI-C8 na powierzchniach Si i GaN
 Promotor:prof. dr hab. Antoni Ciszewski, dr Wojciech Kamiński


 Data:May 23, 2017
 Osoba:mgr Jakub Śliwiński
 Temat :Badania adsorpcji holmu na ścianach Mo(110) oraz Mo(211) czystej i modyfikowanej warstwami Ag o różnej grubości
 Promotor:prof. dr hab. Jan Kołaczkiewicz


 Data:Feb. 17, 2015
 Osoba:mgr Marcin Wiejak
 Temat :Wykorzystanie ilościowej analizy dyfrakcji niskoenergetycznych elektronów do badania liniowych struktur metali ziem rzadkich na powierzchni W(110)
 Promotor:prof. dr hab. Jan Kołaczkiewicz


 Data:Jan. 20, 2015
 Osoba:mgr Karolina Idczak
 Temat :Badanie wzrostu cienkich warstw cyrkonu na powierzchniach wybranych półprzewodników
 Promotor:dr hab. Leszek Markowski, prof. UWr


 Data:Jan. 20, 2015
 Osoba:mgr Michał Jurczyszyn
 Temat :Właściwości Pb i Cu na różnych ścianach monokryształu rutenu
 Promotor:dr hab. Marek Nowicki, prof. UWr


 Data:Sept. 23, 2014
 Osoba:mgr Katarzyna Krupski
 Temat :Wzrost ultra-cienkich warstw ołowiu na powierzchni Ni3Al(111)
 Promotor:dr hab. Marek Nowicki, prof. UWr


 Data:Nov. 26, 2013
 Osoba:mgr Robert Konieczny
 Temat :Badanie oddziaływania atomów domieszkowych rozpuszczonych w żelazie za pomocą spektroskopii mössbauerowskiej
 Promotor:dr hab. Jan Chojcan, prof. UWr


 Data:Nov. 26, 2013
 Osoba:mgr Rafał Idczak
 Temat :Badanie defektów w stopach podwójnych na bazie żelaza za pomocą spektroskopii mössbauerowskiej oraz anihilacji pozytonów
 Promotor:dr hab. Jan Chojcan, prof. UWr


 Data:Sept. 18, 2012
 Osoba:mgr Barbara Konieczna
 Temat :„Emisja elektronów i jonów wspomagana tworzeniem się nierównowagowej plazmy przy powierzchni kryształów TGS”
 Promotor:dr hab. Kazimierz Biedrzycki prof. nadzw.


 Data:Sept. 20, 2011
 Osoba:mgr Barbara Czech
 Temat :Właściwości strukturalne i elektronowe powierzchni germanu o niskim pokryciu atomami metali alkalicznych oraz odpowiadające im obrazy w symulacjach skaningowej mikroskopii tunelowej
 Promotor:dr hab. Barbara Stankiewicz prof. nadzw.


 Data:Sept. 20, 2011
 Osoba:mgr Krzysztof Kośmider
 Temat :Wpływ powierzchniowych wakansów oraz defektów podstawieniowych na proces adsorpcji: układy H2O/CeO2(111) oraz CO/Ni(111)-Pb
 Promotor:prof. dr hab. Leszek Jurczyszyn


 Data:May 17, 2011
 Osoba:Grzegorz Urbanik
 Temat :Badanie powierzchni warstwowych tlenków metali przejściowych metodą Skaningowej Mikroskopii Tunelowe
 Promotor:prof. dr hab. Antoni Ciszewski


 Data:June 22, 2010
 Osoba:mgr Radosław Wasielewski
 Temat :Właściwości fizykochemiczne powierzchni rutenu w aspekcie zastosowania tego materiału w litografii wykorzystującej promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu skrajnie krótkiego ultrafioletu
 Promotor:prof. dr hab. Antoni Ciszewski


 Data:June 22, 2010
 Osoba:mgr Miłosz Grodzicki
 Temat :Wzrost i morfologia warstw Cr na 6H-SiC(0001)
 Promotor:prof. dr hab. Antoni Ciszewski


 Data:Nov. 20, 2009
 Osoba:mgr Łukasz Rok
 Temat :Wpływ temperatury na powierzchnię kryształu Cu3Au(001). Badania metodami kierunkowych spektroskopii elektronowych.
 Promotor:prof. dr hab. Stefan Mróz


 Data:Oct. 2, 2009
 Osoba:mgr Barbara Pieczyrak
 Temat :Modyfikacje właściwości geometrycznych i elektronowych układów powierzchniowych i kontaktów metalicznych wywołane defektami strukturalnymi.
 Promotor:prof. dr hab. Leszek Jurczyszyn


 Data:June 19, 2009
 Osoba:mgr Klaudia Matyka
 Temat :Mikroskopia sił atomowych w badaniach obiektów biologicznych i materiałów stosowanych w medycynie
 Promotor:prof. dr hab. Antoni Ciszewski


 Data:May 29, 2009
 Osoba:mgr Bartosz Strzelczyk
 Temat :Wpływ nanoformacji tlenku ceru na przebieg reakcji katalitycznego utleniania CO na powierzchni Pt(111)
 Promotor:prof. dr hab. Antoni Ciszewski


 Data:Nov. 14, 2008
 Osoba:mgr Ireneusz Morawski
 Temat :Przybliżenie wielokrotnego rozpraszania w zastosowaniu do Kierunkowej Elektronowej Spektroskopii Piku Elastycznego
 Promotor:dr hab. Marek Nowicki


 Data:Nov. 7, 2008
 Osoba:mgr Artur Trembułowicz
 Temat : Efekty samoskładania w warstwach adsorpcyjnych Ti i Hf na W
 Promotor:prof. dr hab. Antoni Ciszewski


 Data:May 30, 2008
 Osoba:mgr Beata Brzeska-Michalak
 Temat :Zbadanie wpływu wodoru na własności elektronowe i strukturalne stopu Nb-Fe metodą efektu Mossbauera
 Promotor:dr hab. Jan Chojcan


 Data:Jan. 25, 2008
 Osoba:mgr Anna Stankiewicz
 Temat :Badanie przemiany fazowej i dielektryczne właściwości kryształu NaH3(SeO3)2
 Promotor:dr hab. Ryszard Cach prof. nadzw. UWr


 Data:Dec. 17, 2007
 Osoba:mgr Rafał Szukiewicz
 Temat :Badanie struktury atomowej i elektronowej warstw adsorpcyjnych Gd i Sm na powierzchni Mo(110) i Mo(111)
 Promotor:prof. dr hab. Jan Kołaczkiewicz


 Data:Dec. 14, 2007
 Osoba:mgr Tomasz Pabisiak
 Temat :Właściwości fizyczne czystej powierzchni oraz adsorpcja złota na ścianie (110) TiO2 (rutylu)
 Promotor:prof. dr hab. Adam Kiejna


 Data:Nov. 30, 2007
 Osoba:mgr Maciej Kuchowicz
 Temat :Badanie struktury elektronowej wybranych pierwiastków metali ziem rzadkich zaadsorbowanych na ścianie (211)Mo
 Promotor:prof. dr hab. Jan Kołaczkiewicz


 Data:Sept. 17, 2007
 Osoba:mgr Yuriy Eliyashevskyy
 Temat :Badanie przemian fazowych i właściwości kryształu [NH2(CH3)2]3CuCl5
 Promotor:prof. dr hab. Zbigniew Czapla


 Data:July 10, 2007
 Osoba:mgr Agnieszka Nowak
 Temat :Badania przemian fazowych w jednoskośnych kryształach z wiązaniami wodorowymi: 2-APP, DMAP, BA
 Promotor:prof. dr hab. Zbigniew Czapla


 Data:June 14, 2007
 Osoba:mgr Mariusz Tuz
 Temat :Widma 31P MRS w ocenie zmian metabolizmu fosfolipidów w osoczu, komórkach mononuklearnych krwi obwodowej (PBMC) i szpiku kostnego (BMMC) pacjentów z ostrą białaczką (AL)
 Promotor:prof. dr hab. Ewa Dębowska, prof. dr hab. Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus


 Data:Oct. 20, 2006
 Osoba:mgr Piotr Błoński
 Temat :Właściwości fizyczne czystych powierzchni żelaza i adsorpcja tlenu na żelazie
 Promotor:prof. dr hab. Adam Kiejna


 Data:Sept. 29, 2006
 Osoba:mgr inż. Rafał Zamczyk-Rogowski (Politechnika Szczecińska)
 Temat :Dynamika struktury domenowej w niejednorodnych kryształach ferroelektrycznych
 Promotor:dr hab. Katarzyna Matyjasek


 Data:June 16, 2006
 Osoba:mgr Tomasz Greczyło
 Temat :Doświadczenia studenckie wspomagane komputerem w II pracowni fizycznej - projekty i realizacja
 Promotor:dr hab. Ewa Dębowska prof. UWr.


 Data:Dec. 16, 2005
 Osoba:mgr Tomasz Ossowski
 Temat :Teoretyczne badania adsorpcji metali alkalicznych na powierzchni berylu i magnezu
 Promotor:prof. dr hab. Adam Kiejna


 Data:Dec. 16, 2005
 Osoba:mgr Cezary Tomas
 Temat :Wykorzystanie dyfrakcji niskoenergetycznych elektronów do określenia pozycji atomów adsorbatu w elementarnej komórce powierzchniowej
 Promotor:prof. dr hab. Jan Kołaczkiewicz


 Data:Feb. 4, 2005
 Osoba:mgr Wojciech Kamiński
 Temat :Własności strukturalne i elektronowe czystych i zaadsorbowanych powierzchni półprzewodników oraz formowanie się ich obrazów w Skaningowej Mikroskopii Tunelowej
 Promotor:dr hab. Leszek Jurczyszyn prof. UWr.


 Data:Nov. 12, 2004
 Osoba:mgr Izabela Cebula
 Temat :Właściwości kryształów ferroelektrycznych z rodziny Li2-xNaxGe4O9
 Promotor:prof. dr hab. Ryszard Cach


 Data:Oct. 8, 2004
 Osoba:mgr MAREK KOSTRZEWA (Uniwersytet Opolski)
 Temat :Anihilacja pozytonów z elektronami atomów domieszek w wybranych stopach na bazie niklu
 Promotor:prof. dr hab. Marian Szuszkiewicz


 Data:Nov. 14, 2003
 Osoba:mgr Bartosz Brzostowski
 Temat :Wpływ oddziaływania międzypasmowego na strukturę elektronową półnieskończonej supersieci GaAs/AlAs
 Promotor:dr hab. Leszek Jurczyszyn prof. UWr.


 Data:Nov. 7, 2003
 Osoba:Jacek Brona
 Temat :Właściwości układu adsorpcyjnego Pd/Nb w aspekcie wzajemnego rozpuszczania się jego składników i powstawania stopów
 Promotor:Prof. dr hab. Antoni Ciszewski


 Data:June 24, 2002
 Osoba:Adam Kaczyński
 Temat :Wpływ delta-defektów na strukturę elektronową półnieskończonej i nieskończonej supersieci półprzewodnikowe
 Promotor:Prof. dr hab. Maria Stęślicka


 Data:June 21, 2002
 Osoba:Aleksander Krupski
 Temat :Wzrost ultracienkich warstw ołowiu i antymonu na ścianie (111) kryształu niklu
 Promotor:Prof. dr hab. Stefan Mróz


 Data:Jan. 11, 2002
 Osoba:Grażyna Antczak
 Temat :Przebudowa powierzchni kryształów półsferycznych: W, Mo, Ta, Ir pod wpływem adsorbatów
 Promotor:Prof. dr hab. Ryszard Błaszczyszyn