Wykłady z fizyki z pokazami

Instytuty Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskie Towarzystwo Fizyczne zapraszają uczniów szkół średnich Dolnego Śląska i ich nauczycieli na: Wykłady z fizyki z pokazami! Wykłady rozpoczynają się o godz. 10.30 w Instytucie Fizyki Doświadczalnej, w sali im. Jana Rzewuskiego (rotunda), pl. Maksa Borna 9 (informacje: dr J. Furtak, tel. 071 3759-364), 1. 9.10.2010 „Ładunek i prąd - elektryczność wokół nas" Dr Julian Furtak 2. 6.11.2010 „Skaningowa mikroskopia tunelowa" Dr hab. Marek Nowicki 3. 11.12.2010 „Mózg, oko, pamięć - fałszerze rzeczywistości" Dr Dorota Podsiadła 4. 15.01.2011 „Paradoksy szczególnej teorii względności" Dr hab. Bernard Jancewicz
Dodano: Nov. 23, 2010
 

Seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni: Elipsometria

24.11.2010 (środa) o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni na którym dr Łukasz Skowroński z Instytutu Matematyki i Fizyki Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy wygłosi referat pt. "Elipsometria". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Dodano: Nov. 23, 2010
 

Lekcje z fizyki dla uczniów gimnazjów i liceów

Informujemy, że w Instytucie Fizyki Doświadczalnej odbywają się lekcje fizyki dla uczniów gimnazjów i liceów. Informacje oraz terminy można znaleźć na stronie domowej Wydziału Fizyki i Astronomii (http://www.wfa.uni.wroc.pl/) w zakładce Popularyzacja. Zapraszamy!
Dodano: Nov. 23, 2010
 

Wykład prof. Klausa Wandelta “Physics of metal/electrolyte interfaces”

Zapraszamy magistrantów, doktorantów, młodych pracowników naukowych oraz wszystkich zainteresowanych na cykl 13 wykładów prof. Klausa Wandelta poświęconych fizyce granic faz metal/elektrolit. Wykłady będą się odbywać codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel w dniach 10 – 26 stycznia 2011 r. w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr i wygłaszane w języku angielskim. W formacie pdf. dostępne są: Profesor Wandelt jest wybitnym specjalistą w dziedzinie fizyki i chemii powierzchni ciała stałego w kontakcie z próżnią, gazem i elektrolitem. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zjawisk: adsorpcji, katalizy heterogenicznej na metalach i stopach dwuskładnikowych, heteroepitaksyjnego wzrostu cienkich warstw metalicznych i stopów powierzchniowych, samoorganizacji molekuł organicznych w granicach faz metal/elektrolit. Dotyczą: powierzchni metali, cienkich warstw tlenków i kryształów jonowych oraz struktury atomowej granic faz metal/elektrolit. Jest autorem lub współautorem ponad 400 oryginalnych publikacji. Badania prowadził w wielu laboratoriach fizyki i chemii powierzchni na całym świecie. Obecnie jest zatrudniony w IFD UWr na etacie profesora wizytującego.
Dodano: Dec. 17, 2010
 

Doświadczalne badania biologiczne prowadzone w Instytucie Fizyki Doświadczalnej UWr - kilka przykładów

dr Iwona Mróz zaprasza wszystkich zainteresowanych na seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni 05.01.2011 (środa) o godz. 10:15 do sali 119.
Dodano: Dec. 22, 2010
 

The Force of Light

14 stycznia 2011 r. (piątek) o godz. 12.15, w sali Rzewuskiego IFD, na wspólnym seminarium obu Instytutów i posiedzeniu Oddziału PTF referat wygłosi ROLAND SAUERBREY z Forschungszentrum Dresden Rossendorf, Germany, Streszczenie: At laser intensities of above 10^18 W/cm^2 the motion of the electrons in the laser field becomes relativistic which leads to a multitude of new optical effects summarized under the name relativistic optics. The most striking and prominent of those effects is laser particle acceleration. High intensity beams can now produce monochromatic electron beams with energy of up to 1 GeV. Recently also monoenergetic ion beams in the MeV range were produced by high intensity lasers. The mechanism of laser particle acceleration will be discussed in the context of recent experimental results. This novel technology might also offer completely new possibilities in Radiooncology.
Dodano: Dec. 22, 2010
 

Badania stabilności ftalocyjaniny na powierzchni Ag(100)

w środę 19.01.2011 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni, na którym dr Grażyna Antczak wygłosi referat.
Dodano: Jan. 11, 2011
 

Elektronowa struktura pasmowa i właściwości kryształów ferroelektrycznych

dr hab. prof. PK Bohdan Andriyevskyy (Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki i Informatyki) wygłosi referat pt.: "Elektronowa struktura pasmowa i właściwości kryształów ferroelektrycznych". Spotkanie odbędzie się 4 marca 2011 r. (piątek) o godz. 12.15, w sali 60 im. Rzewuskiego.
Dodano: Feb. 28, 2011
 

Żelazo na wolframie W(110) - dobrze znany układ badany nowa metodą i co z tego wynikło

Prof. dr hab. Józef Korecki (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie) wygłosi referat pt.: "Żelazo na wolframie W(110) - dobrze znany układ badany nowa metodą i co z tego wynikło". Spotkanie odbędzie się 11 marca 2011 (piątek) o godz. 12.15, w sali 60 im. Rzewuskiego. Streszczenie: Ultracienkie epitaksjalne warstwy i nanostruktury Fe na W(110) są znane i badane od ponad ćwierć wieku, będąc kopalnią zjawisk i efektów, zarówno strukturalnych jak i magnetycznych. Wydawało się, że tak dobrze poznany układ będzie doskonały, aby na nim wypróbować nową metodę eksperymentalną - rezonansowe jądrowe rozpraszanie promieniowania synchrotronowego - rozwiniętą w ESRF Grenoble na potrzeby badań powierzchniowych. Okazało się, że nowa metoda ujawniła nietypowe strukturalne i magnetyczne przejścia fazowe zarówno w obszarze monowarstwowym jak i w warstwach Fe o grubości rzędu 10 nm
Dodano: March 2, 2011
 

Obrona rozprawy doktorskiej

W dniu 1 kwietnia 2011 r. o godz. 12.15, w sali 60 im. J. Rzewuskiego w Instytucie Fizyki Doświadczalnej UWr. pl. M. Borna 9 we Wrocławiu, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Urbanika pt. „Badanie powierzchni warstwowych tlenków metali przejściowych metodą Skaningowej Mikroskopii Tunelowej”. Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Antoni Ciszewski, a recenzentami: dr hab. prof. nadzw. Andrzej J. Zaleski (INT i BS PAN) i dr hab. prof. nadzw. Marek Nowicki (IFD).
Dodano: March 10, 2011
 

Wpływ powierzchniowych wakansów oraz defektów podstawieniowych na proces adsorpcji: układy H<sub>2</sub>O/CeO<sub>2</sub>(111) oraz CO/Ni(111)-Pb"

w piątek 18.03.2011 o godz. 12:15 w sali 60 im. J. Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym mgr Krzysztof Kośmider wygłosi referat.
Dodano: March 15, 2011
 

Wspólne seminarium IFD, IFT i PTF

W piątek 8 kwietnia 2011 o godz. 12.15 w sali im. Rzewuskiego, odbędzie się wspólne seminarium naszych Instytutów i PTF-u, na którym prof. Josif L. Buchbinder z Uniwersytetu Pedagogicznego w Tomsku, wygłosi wykład pt. "Elementary particles and evolution of the Universe".
Dodano: April 5, 2011
 

Właściwości strukturalne i elektronowe powierzchni germanu o niskim pokryciu atomami metali alkalicznych oraz odpowiadające im obrazy w symulacjach Skaningowej Mikroskopii Tunelowej

w piątek 15.04.2011 o godz. 12:15 w sali 60 im. J. Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym mgr Barbara Czech wygłosi referat.
Dodano: April 11, 2011
 

"Detekcja bezznacznikowa z użyciem nanodrutów krzemowych"

w piątek 13.05.2011 o godz. 12:15 w sali 60 im. J. Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym mgr Monika Weber (z Yale University, New Haven, USA) wygłosi referat.
Dodano: May 11, 2011
 

"Surfaces and Interfaces: Fundamental Importance and Understanding"

w dniu 03.06.2011 (piątek) o godz. 12.15 w sali 60 im. J. Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Referat wygłosi Pan Prof. dr dr h.c. Klaus Wandelt (Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski oraz Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, Universität Bonn, Niemcy). Streszczenie: Surfaces and Interfaces: Fundamental Importance and Understanding Klaus Wandelt Institute of Physical and Theoretical Chemistry, University of Bonn, Germany and Institute of Experimental Physics, University of Wroclaw, Poland Surfaces and Interfaces are ubiquitous and the loci of gradients. As such they are the origin for new properties and fundamental, desired and undesired, processes like phase formation, corrosion, heterogeneous catalysis etc. In this lecture at first surfaces and interfaces will be presented as a "new state of matter". Then a number of fundamental surface and interface specific processes will be investigated with down to atomic/submolecular resolution. The selected examples will include heterogeneous catalysis at alloy surfaces, thin oxide film formation, selfassembly of organic molecules at metal/electrolyte interfaces as well as nanoscale wax structures from green leaves.
Dodano: May 19, 2011
 

Obrona rozprawy doktorskiej mgra Krzysztofa Kośmidra

W dniu 28 czerwca 2011 o godz. 11, w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9 we Wrocławiu, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Krzysztofa Kośmidra pt. "Wpływ powierzchniowych wakansów oraz defektów podstawieniowych na proces adsorpcji: układy H2O/CeO2(111) oraz CO/Ni(111)-Pb". Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Leszek Jurczyszyn, a recenzentami: dr hab. Ilona Zasada (Katedra Fizyki Ciała Stałego UŁ) i prof. dr hab. Adam Kiejna (IFD).
Dodano: June 16, 2011
 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Barbary Czech

W dniu 29 czerwca 2011 r. o godz. 11 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej, pl. Maxa Borna 9 we Wrocławiu, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Barbary Czech pt. "Właściwości strukturalne i elektronowe powierzchni germanu o niskim pokryciu atomami metali alkalicznych oraz odpowiadające im obrazy w symulacjach skaningowej mikroskopii tunelowej". Promotorem rozprawy jest dr hab. prof. nadzw. Barbara Stankiewicz, a recenzentami: prof. dr hab. Ryszard Taranko (Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) i prof. dr hab. Andrzej Pękalski (Instytut Fizyki Teoretycznej UWr).
Dodano: June 16, 2011
 

Wykład dla publiczności w ramach konferencji ECOSS-28

W dniach 28.08-2.09.2011 Instytut Fizyki Doświadczalnej organizuje 28th European Conference on Surface Science (ECOSS-28). W ramach konferencji odbędzie się wykład otwarty dla publiczności:

Jerzy Kowalski-Glikman
Fundamental Physics: What we do know, what we don't know,
and what is the point of all of that?

Zapraszamy do Opery Wrocławskiej w czwartek, 1.09.2011, na godz. 17:00.
Więcej szczegółow: http://www.ecoss28.eu/open_lecture/
Dodano: Aug. 12, 2011
 

Zastosowanie wzdłużnego rezonatora kwarcowego jako elementu skanującego w wielo-ostrzowym mikroskopie sił atomowych i prądu tunelowego

W środę 19.10.2011 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni, na którym dr Ireneusz Morawski wygłosi referat.
Dodano: Oct. 11, 2011
 

Desorpcja jonów z kryształów jonowych w opisie klasycznym i kwantowym

W środę 16 stycznia 2013 o godz. 10:30 w sali 163 odbędzie się seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni, na którym dr hab. Leszek Markowski, prof. nadzw. z Instytutu Fizyki Doświadczalnej wygłosi referat.
Dodano: Jan. 10, 2013
 

Obrazowanie strukturalne układów adsorpcyjnych

W piątek 25 stycznia 2013 w sali 60 im. J. Rzewuskiego o godz. 12.15 odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym dr hab. Marek Nowicki, prof. UWr wygłosi wykład.
Dodano: Jan. 21, 2013
 

Struktura elektronowa, magnetyzm i niekonwencjonalne nadprzewodnictwo wybranych związków uranu

W piątek 22 lutego 2013 w sali 60 im. J. Rzewuskiego o godz. 12.15 odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym dr hab. Małgorzata Samsel-Czekała z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN wygłosi wykład.
Dodano: Feb. 15, 2013
 

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Lament

W dniu 06.10.2017 r. o godz. 1215 w sali nr 60 im. Jana Rzewuskiego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Aktualności